Đối tượng chương trình

Khách hàng đặc biệt

Khách hàng mua xe theo ngân sách nhà nước: các cơ quan (đơn vị) hành chính nhà nước cấp trung ương, cấp tỉnh/thành phố, cấp huyện/thị xã, cấp xã/phường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan hành chính được mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước.

Khách hàng là cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam.

Khách hàng mua xe số lượng lớn ( 2 xe trở lên )

Khách hàng là công ty hoặc cá nhân.

Khách hàng là các công ty, đơn vị và cá nhân cung cấp dịch vụ taxi, vận chuyển hành khách.

Số lượng mua 2 chiếc trở lên.

Ghi chú: khách hàng đã hưởng chương trình dành cho khách hàng mới, khách hàng trung thành, và các hỗ trợ khác từ Honda Việt Nam sẽ không được tham gia chương trình và ngược lại.